Statut Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.
 2. Stowarzyszenie Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

Art. 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

Art. 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

Art. 4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Art. 5

 1. Stowarzyszenie opiera działalność na aktywności i pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zawierać umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne.

Art. 6

Stowarzyszenie na swoją działalność statutową może ubiegać się o środki z funduszy krajowych, zagranicznych i unijnych.

Art. 7

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego.

Art. 8

Stowarzyszenie posługuje się logo:

ROZDZIAŁ DRUGI

Cele i formy działania

Art. 9

Celami Stowarzyszenia są:

 • popularyzacja idei Donalda Woodsa Winnicotta;
 • stworzenie forum łączącego psychoterapeutów oraz osoby zajmujące się rozwojem emocjonalnym, psychicznym i psychofizycznym dzieci (psychologów, pedagogów, lekarzy różnych specjalizacji, logopedów, fizjoterapeutów, pielęgniarki, nauczycieli i innych specjalistów);
 • wspieranie wczesnej relacji matka–dziecko, ojciec–dziecko;
 • wspieranie i pomoc w rozwoju dziecka oraz wspieranie i edukacja najbliższego otoczenia;
 • prowadzenie aktywności psychologicznej na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci ze względu na ich szczególną sytuację życiową;
 • tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i społecznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i społecznej, zachowań prospołecznych;
 • ochrona dzieci, młodzieży i dorosłych przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • prowadzenie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej, inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin (rodzin zastępczych, rodzin adopcyjnych, rodzin w kryzysie);
 • ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i edukacji związanych z problemami okresu okołoporodowego;
 • działania na rzecz podniesienia jakości i komfortu opieki perinatalnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i dobrostanu psychicznego kobiety i dziecka;
 • ochrona, wspieranie i psychoedukacja kobiet w ciąży, w czasie porodu, połogu i wychowujących;
 • wspieranie społeczne i psychologiczne matek (ojców, rodzeństwa) po utracie dziecka;
 • ochrona i wspieranie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • wspieranie i organizowanie działań na rzecz relacji między rodzeństwem oraz w rodzinach;
 • promowanie i ochrona wartości rodziny;
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się dziećmi, młodzieżą, rodzinami (urząd miasta, urząd wojewódzki, MOPS, policja, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkolnictwo);
 • wspomaganie procesu wychowania, opieki i usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • wsparcie w rozwoju i psychoedukacji w macierzyństwie i ojcostwie byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyka;
 • usprawnianie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • edukacja społeczna, uwrażliwienie na problemy ludzi z deficytami społecznymi;
 • integracja społeczności, umacnianie kontaktów interpersonalnych;
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności członków stowarzyszenia;
 • wymiana doświadczeń i myśli ekspertów z różnych dyscyplin wspomagających rozwój dziecka;
 • działalność na rzecz rozwoju psychologii teoretycznej i stosowanej, w tym prowadzenie badań naukowych;
 • organizowanie oraz wspieranie kampanii społecznych, zdrowotnych;
 • udzielanie pomocy osobom fizycznym dotkniętym kryzysem;
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju i samorozwoju oraz upowszechnianie i ochrona praw kobiet;
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Art. 10

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, wykładów i seminariów;

2) organizowanie systemu superwizji dla praktykujących psychoterapeutów dziecięcych;

3) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom w kryzysie, osobom z ryzykiem wykluczenia społecznego oraz ich rodzinom;

4) poradnictwo, psychoedukację i psychoterapię;

5) udzielanie pomocy terapeutycznej rodzinom, młodzieży, dzieciom;

6) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz pracę nad wyrównywaniem deficytów rozwojowych w sferze psychicznej i somatycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych;

7) organizowanie wyjazdów szkoleniowych, terapeutyczno-edukacyjnych, rozwojowych i prozdrowotnych;

8) kształcenie członków stowarzyszenia oraz specjalistów do pracy terapeutycznej z dziećmi;

9) podjęcie współpracy między psychoterapeutami a innymi profesjonalistami z różnych dziedzin (lekarzami, m.in. pediatrami, oraz pielęgniarkami, logopedami, pracownikami socjalnymi, psychologami, pedagogami, nauczycielami itd.);

10) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej;

11) organizowanie i promocję wolontariatu;

12) prowadzenie projektów badawczych;

13) współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi realizującymi podobne cele, w kraju i za granicą.

 1. Zgodnie z art. 7 zakres statutowej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje sposoby realizacji celów z ust.1 pkt 1-13, zaś zakres statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego może obejmować sposoby realizacji celów z ust.1. pkt 1,2,4,7,8,9, 10,12.

Art. 11

Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może przystępować do innych organizacji oraz związków.

Art. 12

Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ TRZECI

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 13

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
  • zwyczajnych;
  • nadzwyczajnych;
  • wspierających;
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

Art. 14

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Art. 15

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
  • przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
  • dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
  • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia i uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia;
  • regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Zarząd.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  • wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia;
  • korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
  • korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie, np. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie.

Art. 16

 1. Członek nadzwyczajny nie posiada prawa głosu na Walnym Zebraniu oraz biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział jedynie z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.
 2. Po spełnieniu wszystkich przesłanek określonych w art. 17 na wniosek członka nadzwyczajnego Zarząd może podjąć uchwałę o przyznaniu statusu członka zwyczajnego.

Art. 17

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • zaakceptowała statutowe cele Stowarzyszenia;
  • ukończyła studia wyższe, kierunek społeczny, humanistyczny lub medyczny;
  • złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na członka Stowarzyszenia;
  • uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Decyzję o przyznaniu członkostwa wydaje Zarząd w formie uchwały.

Art.18

 1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • zaakceptowała statutowe cele Stowarzyszenia;
  • jest w trakcie studiów wyższych, kierunek społeczny, humanistyczny lub medyczny;
  • złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na członka Stowarzyszenia;
  • uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Decyzję o przyznaniu członkostwa wydaje Zarząd w formie uchwały.

Art. 19

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, która pisemnie zdeklarowała chęć przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która określa pomoc finansową lub rzeczową na cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do:
  • niesienia pomocy finansowej lub rzeczowej na cele statutowe Stowarzyszenia;
  • wspierania i propagowania działalności statutowej Stowarzyszenia.
 3. Decyzję o przyznaniu statusu członka wspierającego wydaje Zarząd w formie uchwały na wniosek dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający ma prawa określone w art. 15 ust. 2 pkt. 2, 3, 4.

Art. 20

 1. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy posiada takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Art. 21

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie do Zarządu;
  • śmierci członka;
  • wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia, następującego w drodze uchwały:
   1. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych,
   2. z powodu nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
   4. z powodu zalegania z wpłatami składek członkowskich za okres 1 roku.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym zgromadzeniu Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ CZWARTY

Władze Stowarzyszenia

Art. 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.

Art. 23

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz wybieralnych następuje spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych członków. Zgromadzeni większością głosów mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji – skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji nie więcej niż 1/3 składu. W pozostałych przypadkach przeprowadzane są wybory uzupełniające.
 3. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 2 powyżej, albo niewyrażenia przez nich zgody na powołanie do władz Stowarzyszenia przeprowadza się ponowne wybory na dane stanowisko.

Art. 24

Uchwały władz Stowarzyszenia – jeżeli Statut nie stanowi inaczej – podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Walne Zebranie Członków

Art. 25

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, członkowie honorowi;
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie lub drogą elektroniczną lub telefoniczną co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Proponowany porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne Zebranie Członków.

Art. 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 • uchwalanie zmian Statutu;
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia;
 • powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji;
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji, związków, stowarzyszeń, krajowych i zagranicznych.

Art. 27

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje według uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zebrania Członków. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zebrania Członków w przypadku złożenia zastrzeżeń, przez co najmniej połowę członków.
 2. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym dniu i miejscu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
  • z inicjatywy Zarządu;
  • na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
  • na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 3 pkt 2 i 3, Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd

Art. 28

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5-9 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, jednego albo dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Liczbę wiceprezesów określa uchwałą Zarząd.
 3. Do kompetencji Zarządu należą:
  • realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  • opracowywanie projektów kierunków działania Stowarzyszenia;
  • powoływanie koordynatorów projektów, działań Stowarzyszenia;
  • opracowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia;
  • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
  • prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
  • ustalanie składek członkowskich.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. W razie niemożności zwołania posiedzenia Zarządu przez prezesa może je zwołać wiceprezes.
 5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje prezes lub osoba przez niego wskazana. W razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes lub inny wyznaczony członek Zarządu.
 7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, nie mniej jednak niż 3 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na podstawie swojej uchwały Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Sposób reprezentacji

Art. 29

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w tym do składania oświadczeń wiedzy, oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych, reprezentowania w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych, w tym zaciąganiu zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest, co najmniej 2 członków Zarządu, działających łącznie.

Komisja rewizyjna

Art. 30

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia niezależną, odrębną od Zarządu i niepodlegającą mu, powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
  • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do Zarządu Stowarzyszenia;
  • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań;
  • kontrola finansów i spraw majątkowych Stowarzyszenia;
  • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków Komisji.

ROZDZIAŁ PIĄTY

Majątek Stowarzyszenia

Art. 31

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i prywatnej, zbiórki publicznej, ze sponsoringu;
  • dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
  • składki członkowskie;
  • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
  • kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
 3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być one przeznaczone do podziału między jego członków.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, zgodnie z art. 28 ust.7

ROZDZIAŁ SZÓSTY

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 32

  1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
  2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.
Back to Top

Facebook